ПИЛОТНО ФУНДИРАНЕ

Този метод намира голямо приложение при фундирането в слаби почви. Предназначението на пилотните фундаменти е да предадат натоварването от връхната конструкция на сградата или съоръжението върху дълбоко лежащи почвени пластове с по-голяма носимоспособност. Технологията е алтернатива за изпълнение при плитко заложени фундаменти, като икономически обосновава отпадането на дейности по изкопаване, укрепване, отводняване и обратен насип.