ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗБР

Ръководството на ТЕХНОИНЖЕКТ ЕООД декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗБР, която е огласена в Организацията и достъпна за заинтересованите страни.

ПОЛИТИКАТА НА ТЕХНОИНЖЕКТ ЕООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ВИСОКО КАЧЕСТВО, УПРАВЛЕНИЕ НА АСПЕКТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И РИСКОВЕТЕ ПРИ РАБОТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПИЛОТИ, АНКЕРИ И ИНЖЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

За осъществяването на тази политика, ръководството на ТЕХНОИНЖЕКТ ЕООД насочва усилията  си в следните направления:

  • Утвърждаване на Организацията като конкурентен качествен изпълнител на строително-монтажни работи по изграждане, ремонт и възстановяване на строителни конструкции и съоръжения, укрепване на дълбоки изкопи, изпълнение на пилоти, анкери, инжекционни дейности;
  • Разширяване на пазарния дял и въвеждане на нови технологии в областта на изпълняваните на строително-монтажни работи;
  • Въвеждане и изпълнение на дейности по опазване на околната среда и управление на риска при работа с цел предотвратяване на замърсяванията недопускане на наранявания;
  • Извършване на ефективен мониторинг на дейността на подизпълнителите;
  • Поддържане на дейностите на дружеството на съответствие с нормативните и другите, приети от нас изисквания, отнасящи се до изпълняваните СМР управлението на околната среда и осигуряването на ЗБР;
  • Извършване на ефективен мониторинг относно опазването на околната среда и осигуряването на ЗБР;
  • Постигане на непрекъснати подобрения на процесите на Интегрираната система за управление.

За реализиране на тези цели в ТЕХНОИНЖЕКТ ЕООД е разработена и внедрена  Интегрирана система за управление, съответстваща на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

Като Управител на ТЕХНОИНЖЕКТ ЕООД

ДЕКЛАРИРАМ

ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА.

 

01. Септември, 2020 г.
Управител: Катя Попова