ПРОТИВОЕРОЗИОННО УКРЕПВАНЕ

Насипите могат да бъдат стабилно оформени чрез скосяване или укрепване в основата с подпорна конструкция от пилоти. Често е целесъобразно да се предвидят дренажи за отвеждане на подпочвените води. Могат да бъдат изградени и подпорни стени, които при необходимост да бъдат анкерирани. Укрепването на по-големи свличащи се земни маси с анкери може също да бъде добър и икономически изгоден начин за обезопасяване на склонове.