Archive: ноември 2022

УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП - НОЙБУРГ
Информация | 19/11/2022
УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП – НОЙБУРГ

Укрепване на изкоп чрез изпълнение на изливни пилоти – ул. ”Адолф Коплинг” B293, Нойбург, Германия.

УКРЕПВАНЕ ЧРЕЗ СЕКАНТНИ ИЗЛИВНИ ПИЛОТИ - ВАРНА
Информация | 19/11/2022
УКРЕПВАНЕ ЧРЕЗ СЕКАНТНИ ИЗЛИВНИ ПИЛОТИ – ВАРНА

Укрепване чрез секантни изливни пилоти – многофункционален комплекс Хоризонт, Варна.

УКРЕПВАНЕ С НАБИВНИ ПИЛОТИ - ВАРНА
Информация | 19/11/2022
УКРЕПВАНЕ С НАБИВНИ ПИЛОТИ – ВАРНА

Укрепване тип “Берлинска стена” с набивни пилоти на ул. Бъкстон, гр. Варна.

УКРЕПВАНЕ ТИП “БЕРЛИНСКА СТЕНА” - СОФИЯ
Информация | 19/11/2022
УКРЕПВАНЕ ТИП “БЕРЛИНСКА СТЕНА” – СОФИЯ

Техноинжект ООД приключи своя обект на ул. Ивайло 35 в гр. София.

УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП С ВИБРОНАБИВНИ СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ
Информация | 19/11/2022
УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП С ВИБРОНАБИВНИ СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ

Вибронабивните стоманени профили се използват за временна укрепителна конструкция тип „Белинска стена“, като се забиват през определено разстояние чрез хидравличен вибратор. След забиването на стоманените профили започва изкопът, като с напредването му в дълбочина се извършва монтажът на дъсчената обшивка или полагането на пръскани бетони. Така изпълнената конструкция е противосуфозионна. Този тип укрепване осигурява минимални загуби на пространство при жилищното и…

УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП СЪС СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ ЧРЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО СОНДИРАНЕ
Информация | 19/11/2022
УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП СЪС СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ ЧРЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО СОНДИРАНЕ

Предварително шнеково сондиране за укрепителната конструкция тип „Берлинска стена“ се налага в случаи на разнородна геология (наличие на твърди пластове). В готовия сондаж се монтира стоманеният профил и се бетонира до проектната кота на строителния изкоп. Днес, повече от половин век след появата си, този метод се прилага като едно от най-добрите конструктивни решения, масово използвани в цял свят. Интензивното…

УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ ЧРЕЗ СОНДАЖНО-ИЗЛИВНИ ПИЛОТИ
Информация | 19/11/2022
УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ ЧРЕЗ СОНДАЖНО-ИЗЛИВНИ ПИЛОТИ

Сондажните пилоти се използват за укрепване на стени на изкопи, стабилизиране на свлачища и други. Укрепването може да бъде изпълнено с разстояние между пилотите, плътно или с врязване един във друг. В общия вариант се изпълнява кръгъл сондаж, в който се спуска армоскелет и след това се полага бетоновият разтвор.

СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ОТКОСИ НА ИЗКОПИ С ПРЪСКАНИ БЕТОНИ
Информация | 19/11/2022
СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ОТКОСИ НА ИЗКОПИ С ПРЪСКАНИ БЕТОНИ

Укрепване откосите на изкопа с пръскани бетони и почвени гвоздеи или анкери е бърз и гъвкав метод за укрепване. Изкопът се извършва на етапи, като на всеки един от етапите се анкерира арматурна мрежа и се полага пръскани бетони с необходимата дебелина.

ПИЛОТНО ФУНДИРАНЕ
Информация | 19/11/2022
ПИЛОТНО ФУНДИРАНЕ

Този метод намира голямо приложение при фундирането в слаби почви. Предназначението на пилотните фундаменти е да предадат натоварването от връхната конструкция на сградата или съоръжението върху дълбоко лежащи почвени пластове с по-голяма носимоспособност. Технологията е алтернатива за изпълнение при плитко заложени фундаменти, като икономически обосновава отпадането на дейности по изкопаване, укрепване, отводняване и обратен насип.

ПРОТИВОЕРОЗИОННО УКРЕПВАНЕ
Информация | 19/11/2022
ПРОТИВОЕРОЗИОННО УКРЕПВАНЕ

Насипите могат да бъдат стабилно оформени чрез скосяване или укрепване в основата с подпорна конструкция от пилоти. Често е целесъобразно да се предвидят дренажи за отвеждане на подпочвените води. Могат да бъдат изградени и подпорни стени, които при необходимост да бъдат анкерирани. Укрепването на по-големи свличащи се земни маси с анкери може също да бъде добър и икономически изгоден начин…